Bas Ab Dukh Aur Nahi GD Vashist( LAL KITAB AMRIT)

May 2012 Month T.V. program schedule.
SonySony TV07:30 AM - 08:00 AM Daily in India
USA

ETC PanjabiETC Panjabi09:00 AM - 09:30 AM Daily
DivyaDivya0930 AM - 10:00 AM Daily
07.30 To 08.00 PM
ShradhaShradha08:30 AM - 09:00 AM Daily
ShadanaShadana07:00 TO 7:30 PM
DishaDisha TV02.20 To 02.50 PM
India TVIndia TV12:00 - 12:30 AM

Shakti TVShakti TV12:30 To 01:00 PM
04.00 To 04.30 PM
India TalkiesIndia Talkies08:00 AM - 08:30 AM
11.00 TO 11.30 AM
Vardan TVVardan TV12:00 - 12:30 PM
12:00 AM - 12:30 AM

9x TashanDANGAL TV12:30 To 01:00 PM
07:30 To 08:00 PM
9x TashanTV AsiaUSA
 Enter 1011:30 TO 12:00 AM